Statut spółki

stars.space

Status spółki akcyjnej

§ 1
Spółka działa pod firmą: STARS.SPACE Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy STARS.SPACE S.A.

§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.–
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
a) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
b) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
c) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,—
d) 20.30.Z Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
e) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
f) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
g) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
h) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali
i chemikaliów przemysłowych,
i) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
j) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
k) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
l) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
m) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
n) 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
o) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
p) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
q) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
r) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
s) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
t) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
u) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
v) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
w) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,
x) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
y) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
z) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,
aa) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
bb) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
cc) 20.52.Z Produkcja klejów,
dd) 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych,
ee) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
ff) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
gg) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
hh) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
ii) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
jj) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli,
kk) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
ll) 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych,
mm) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
nn) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
oo) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
pp) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
qq) 69.10.Z Działalność prawnicza,
rr) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,
ss) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
tt) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
uu) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
vv) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
§ 6
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji, w tym:
a) 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
c) 29.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w jednej czwartej jego wysokości, to jest w kwocie 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.
5. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
6. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.
7. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.
8. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.
9. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
10. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
11. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 7
KAPITAŁ DOCELOWY
1. W terminie do 31.12.2026 r. (trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.250.000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych
i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect jak i parkiecie głównym do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
4. Zarząd jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 8
ORGANY SPÓŁKI
Organami Spółki są: —————————————————————————————-
1. Zarząd, —————————————————————————————————
2. Rada Nadzorcza, —————————————————————————————
3. Walne Zgromadzenie. ———————————————————————————
§ 9
ZARZĄD
1. Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu
2. Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres pięciu lat.
3. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.
5. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
6. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszej umowie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
7. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
8. Zasady działania Zarządu określa regulamin zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
9. Prezes Zarządu wskazywany jest przez Radę Nadzorczą.

§ 10
RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków, z tym jednak zastrzeżeniem, że w wypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż 5 (pięciu). Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres pięciu lat.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady powinno się odbywać w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W sprawach dotyczących jego osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej jest wyłączony od głosowania.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, a w szczególności:
a. badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat,
b. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
c. składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z czynności wymienionych w punktach 1 (pierwszym) i 2 (drugim),
d. zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
f. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g. wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
h. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
i. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także wyrażenie zgody na zasady i wysokość wynagrodzenia prokurenta,
j. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
2. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek rezygnacji, śmierci lub wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków (kooptacja). Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 11
WALNE ZGROMADZENIE
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Bydgoszczy.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. W przypadku ich nieobecności, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarządza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego umowy spółki należy:—
a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
b. udzielanie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
c. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat;
d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
e. połączenie lub przekształcenie Spółki;
f. likwidacja Spółki;
g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
h. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
i. podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;
j. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
k. tworzenie funduszy celowych w Spółce;
l. określenie dnia według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);
m. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2018 roku.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenia postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzytelności dzieli sią miedzy akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na akcje.”

Rekord polskiego Crowdfundingu

Spółka Stars.Space osiągnęła niezwykły sukces w emisji akcji! Osiągnęliśmy galaktyczną kwotę 4,55 miliona złotych – jest to obecnie największa zebrana kwota, dzięki equity crowdfundingowi w Polsce. Niezmiennie udoskonalamy nasz model działania, aby być w czołówce najbardziej efektywnych firm na rynku kosmetycznym. Dziękujemy za zaufanie wszystkim inwestorom!

4,5 mln

złotych

wykres