Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stars.Space S.A. wyznaczonym na dzień 21.06.2023r.

stars.space

Zarząd Stars.space Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy  Al. Jerozolimskich 136, 02-305 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000740280, działając na podstawie przepisu art. 32814, 399 § 1, 400 § 1 oraz 4021 i 4022  Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opary z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Księdza Augustyna Kordeckiego 12/3. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz pozostałymi dokumentami znajdują w załącznikach.

załączniki