Przymusowy wykup akcji Stars.Space S.A.

stars.space

Zarząd Stars.Space informuje, że ogłoszenie o poniższej treści zostało opublikowane dnia 12.07.2023 r. w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 133/2023, strona 17.

Zarząd Stars.Space Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000740280, informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2023 r. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu przez ONLYBIO.LIFE SPÓŁKA AKCYJNA oraz HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, o treści:

„Mając na uwadze, iż łącznie spółka ONLYBIO.LIFE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jakóba Hechlińskiego nr 6, 85-825 Bydgoszcz (dalej: „Onlybio”) oraz spółka HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jakóba Hechlińskiego nr 4, 85-825 Bydgoszcz (dalej: „HubTech”), posiadają akcje Spółki w liczbie reprezentującej ponad 95% kapitału zakładowego Spółki, a zarówno Onlybio jak i HubTech są akcjonariuszami Spółki posiadającymi nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki – na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STARS.SPACE Spółka Akcyjna postanawia o przymusowym wykupie przez Onlybio łącznie 171 766 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej wszystkich wykupywanych akcji 17.176,60 zł, reprezentujących 0,50% kapitału zakładowego Spółki, które należą do wszystkich akcjonariuszy Spółki poza Onlybio oraz HubTech.

2. Zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu wszystkie akcje podlegające skupowi przypadać będą Onlybio. 3. Onlybio będzie odpowiedzialna za spłacenie całej sumy wykupu.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Zarząd Stars.Space informuje, że ogłoszenie o poniższej treści zostało opublikowane dnia 17.07.2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 136/2023, strona 23.

„Zarząd Stars.Space Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000740280, informuje, że cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w ramach procedury przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 KSH, który to wykup został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 13 z dnia 21 czerwca 2023 roku, została ustalona przez biegłego rewidenta na kwotę 0,24 PLN za jedną akcję. Raport z wyceny dostępny jest do wglądu w siedzibie Spółki jak również w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

załączniki